International Workshop on Physics and Combinatorics

August 23 -27, 1999

Graduate School of Mathematics, Nagoya University, Nagoya, Japan


List of participants

 1. AOMOTO Kazuhiko (Nagoya Univ)
 2. AWATA Hidetoshi (Nagoya Univ)
 3. DATE Etsuro (Osaka Univ)
 4. FUKUSHIMA Nobuhisa (Waseda Univ)
 5. HAYASHI Takahiro (Nagoya Univ)
 6. HIKAMI Kazuhiro (Tokyo Univ)
 7. HUKUTANI Toshi (Nagoya Univ)
 8. IGUCHI Kazuki
 9. INOUE Rei (Tokyo Univ)
 10. JIMBO Michio (Kyoto Univ)
 11. KAJIWARA Yasushi (Kobe Univ)
 12. KAKEI Saburo (Waseda Univ)
 13. KANAI Masahiko (Nagoya Univ)
 14. KAWANAKA Noriaki (Osaka Univ)
 15. KIRILLOV Anatol (Nagoya Univ)
 16. KUNIBA Atsuo (Tokyo Univ)
 17. KUROKAWA Shigenobu (Tokyo Institue of Technology)
 18. MILNE Stephen (Ohio State Univ)
 19. MIMACHI Katsuhisa (Kyushu Univ)
 20. MINAMI Norihiko (Nagoya Tech Univ)
 21. MIWA Tetsuji (Kyoto Univ)
 22. MURAKAMI Hitoshi (Waseda Univ)
 23. NAKAI Wakako (Nagoya Univ)
 24. NAKANISHI Tomoki (Nagoya Univ)
 25. NISHINO Akitoku (Tokyo Univ)
 26. NISHIZAWA Michitomo (Waseda Univ)
 27. NOUMI Masatoshi (Kobe Univ)
 28. OHTA Yasuhiro (Hiroshima Univ)
 29. OHTA Hiroshi (Nagoya Univ)
 30. OKADA Soichi (Nagoya Univ)
 31. OKUDA Junichi (Waseda Univ)
 32. SATO Hajime (Nagoya Univ)
 33. SCHILLING Anne (Amsterdam Univ)
 34. SUZUKI Takeshi (Kyoto Univ)
 35. TAKASAKI Kanehisa (Kyoto Univ)
 36. TAKEMURA Kouichi (Kyoto Univ)
 37. TAKEYAMA Yoshihiro (Kyoto Univ)
 38. TANEDA Makoto
 39. TERAO Hiroaki (Tokyo Metropolitan Univ)
 40. TERASOMA Tomohide (Tokyo Univ)
 41. TERWILLINGER Paul (Univ of Wisconsin)
 42. TSUCHIYA Akihiro (Nagoya Univ)
 43. UENO Kimio (Waseda Univ)
 44. UMEMURA Hiroshi (Nagoya Univ)
 45. VAN DIEJEN Jan Felipe (Univ of Chille)
 46. WAKAYAMA Masatoshi (Kyushu Univ)
 47. YAMADA Yasuhiko (Kobe Univ)
 48. YAMADA Hiro-Fumi (Hokkaido Univ)
 49. YAMANE Hiroyuki (Osaka Univ)
 50. YOSHIDA Masaaki (Kyushu Univ)
 51. YOSHIKAWA Kenichi (Nagoya Univ)