Members


  1. Masatake Mori
  2. Kazuo Murota
  3. Hisashi Okamoto
  4. D. Furihata
  5. M. Nagayama
  6. T. Ooura
  7. K. Kobayashi (D1)
  8. N. Saito
Former Member

M. Taniguchi

T. Sakajo

Kaori Nagatou

Jinhui Zhu