Go YAMASHITA

RIMS,
Kyoto University, Kyoto,
606-8502, Japan

Tel : +81 (0)75 753 7234
e-mail : gokun[at]kurims.kyoto-u.ac.jp