Naopi Kajino's home page


Naotaka Kajino
Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University,
Kitashirakawa-Oiwake-cho, Sakyo-ku, 606-8502 Kyoto, Japan
E-mail: nkajino ``at" kurims.kyoto-u.ac.jp