Researchers

KODERA, Ryosuke (kodera)

OHKAWA, Ryo (ohkawa)


OZEKI, Yoshiyasu (yozeki)

ISHIDA, Hiroaki (ishida)


WANDEL, Malte (wandel)

OKAZAKI, Kenta (junes)


ITO, Ko-ki (koki)

IIJIMA, Yu (iijima)


ISONO, Yusuke (isono)

URAMOTO, Takeo (uramoto)


OKAMURA, Kazuki (kazukio)

SATOU, Tetsuya (satoutet)


TAKAO, Naotake (takao)

FUJII, Toru (fizz)


IDE, Yoko (yokoide)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)