Members

TOP > Members > Graduate Students · Research Students

Graduate Students · Research Students

ISHIDA, Yawara (yawara)

UEMURA, Taichi (uemura)

ARATAKE, Hisashi(aratake)

ISHIKAWA, Toshio (toshio)

SARASHINA, Akira (sarashin)

TSUJIMURA, Shota (stsuji)

MUKAI, Daichi (daichi)

YOSHINO, Masaki (yoshino)

IMAMURA, Takuma (timamura)

FUKIHARA, Youji (fukihara)

MUROTANI, Takahiro (murotani)

MORI, Takahiro (tmori)

UEDA, Mamoru (udmamoru)

TOMITA, Masao (tomita)

MINAMI, Kiraku (kminami)

FUNAKOSHI, Kengo (funakosi)

SUGIMOTO, Shoma (shoma)

KARUO, Hiroaki (karu)

MOU, Zhuoqun (lhclp)

TAFULA SANTOS, Christian (tafula)

SASAKI, Hirofumi (hirofumi)

YAMAMOTO, Takuto (takutoya)

ISHII, Shun (ishii)

OOHARA, Kazuki (kazukiqq)

SASAYA, Kohei (ksasaya)

SHIMIZU, Ryoji (shimizur)

YUJI, Tomoki (yujitomo)

TOMITA, Haruka (harukat)

YAMAGUCHI, Naganori (naganori)

AMANO, Yuki (ukiamano)

MAHARA, Ryoga (ryoga)

PONROD, Pitchayatak (ponrod)

SUN, Zeming (zeming)

FUJITA, Mikio (fujitam)

ISHIZUKA, Kenjiro (ishizuka)

OOI, Takumu (ooitaku)

SHIBATA, Taisuke (shibata)

KATADA, Mai (katada)

SANADA, Takahiro (tsanada)

ONO, Taro (onot)

NAKATA, Satoshi (nakata)

MIYAMOTO, Daisuke (miyamoto)

WATANABE, Hiroyuki (watanabe)

SIXTEL, Ilia (esixtel)

MALDONADO, Christopher (cmaldo)

FANG, Wenda (wenda)

HOLZSCHUH, Tim (htim)

 

(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)

← BACK TO THE TOP

← BACK TO THE TOP

  • Follow on

Research Institute for Mathematical Sciences (RIMS)